KIA

Past Presidents

F. F. Pais

1978-79

D. H. Shetty

1980

C. N. Shetty

1981, 1987, 2007-2008

J. J. V. Fernandes

1982, 1986

Anthony Cutinho

1983

Jayaram Padur

1984

Bhaskar Kini

1985

P. R. Shenoy

1986

P. Rammohan Achar

1989-90

G. A. Pais

1991

Richard D’Souza

1991-92

P. R. Shetty

1992-93

S. S. Shettigar

1993-94

K. M. Shetty

1994-95

Shantharam Shetty

1995-96

R. D. Kini

1996-98

Santhosh D’souza

1998-2000

Jayaraj Pai

2000-2004, 2008-2010

M Krishna Bhat

2005-06

Ramchandra Bhat

2006-07

B. A. Nazeer

2010-12

M. J. Shetty

2012-14

Henry C F Britto

2015-17

Gaurav Hegde

2017-19

Ajith Kamath

2019-21

Mr. Isaac Vas

Isaac Vas

2021-22