KIA

Past Presidents

F. F. Pais

1978-79

Mr. D. H. Shetty

1980

Mr. C. N. Shetty

1981, 1987, 2007-2008

Mr. J. J. V. Fernandes

1982, 1986

Mr. Anthony Cutinho

1983

Mr. Jayaram Padur

1984

Mr. Bhaskar Kini

1985

Mr. P. R. Shenoy

1986

Mr. P. Rammohan Achar

1989-90

Mr. G. A. Pais

1991

Mr. Richard D’Souza

1991-92

Mr. P. R. Shetty

1992-93

Mr. S. S. Shettigar

1993-94

Mr. K. M. Shetty

1994-95

Mr. Shantharam Shetty

1995-96

Mr. R. D. Kini

1996-98

Mr. Santhosh D’souza

1998-2000

Mr. Jayaraj Pai

2000-2004, 2008-2010

Mr. M Krishna Bhat

2005-06

Mr. Ramchandra Bhat

2006-07

Mr. B. A. Nazeer

2010-12

Mr. M. J. Shetty

2012-14

Mr. Henry C F Britto

2015-17

Mr. Gaurav Hegde

2017-19

Mr. Ajith Kamath

2019-21